ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quan điểm, tư tưởng của xã hội là chủ yếu thuộc phạm trù nào? 

  • A. Kiến trúc thượng tầng
  • B. Quan hệ sản xuất 
  • C. Cơ sở hạ tầng
  • D. Tồn tại xã hội 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1