AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học MácLênin: Nhân tố quyết định sự tồn tại của xã hội là?

  • A. Sản xuất tinh thần
  • B. Sản xuất ra bản thân con người 
  • C. Sản xuất vật chất
  • D. Tái sản xuất vật chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>