AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một  góc \(\alpha \) với \({0^0} \le \alpha  \le {180^0}\). Tại sao khi \(\alpha \) là một góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Định nghĩa: Với mỗi góc  \(\alpha \) \(\left( {{0^0} \le \alpha  \le {{180}^0}} \right)\) ta xác định một điểm \(M\) trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc \(\widehat {xOM} = \alpha \) và giả sử điểm \(M\) có tọa độ \(M({x_0};{y_0})\). Khi đó ta có định nghĩa:

sin của góc \(\alpha \) là \({y_0}\), kí hiệu là \(\sin \alpha  = {y_0}\)

cosin của góc \(\alpha \) là \({x_0}\), kí hiệu là \(\cos \alpha  = {x_0}\)

tan của góc \(\alpha \) là \(\frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\)  \(({x_0} \ne 0)\), kí hiệu \(\tan \alpha  = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\)

cotan cuả góc \(a\) là \(\frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\)  \(({y_0} \ne 0)\), ký hiệu \(\cot \alpha  = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\)

Các số \(\sin \alpha ,\cos \alpha ,\tan \alpha ,\cot \alpha \) được gọi là các giá trị lượng giác của góc \(\alpha .\)

Khi \(a\) là các góc nhọn thì:

Theo định nghĩa ta có: \(\sin \alpha  = {y_0}\)

Trong tam giác OAM vuông tại \(A\), ta có: \(\sin \alpha  = \frac{{{y_0}}}{1} = {y_0}\)

Theo định nghĩa ta có: \(\cos \alpha  = {x_0}\)

Trong tam giác OAM vuông tại \(A\), ta có: \(\cos \alpha  = \frac{{OA}}{{OM}} = \frac{{{x_0}}}{1} = {x_0}\)

Theo định nghĩa ta có: \(\tan \alpha  = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}({x_0} \ne 0)\)

Trong tam giác OAM vuông tại \(A\), ta có: \(\tan \alpha  = \frac{{AM}}{{OA}} = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\)

Theo định nghĩa ta có: \(\cot \alpha  = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}({y_0} \ne 0)\)

Trong tam giác OAM vuông tại \(A\), ta có:  \(\cot \alpha  = \frac{{OA}}{{AM}} = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 11 trang 62 SGK Hình học 10

Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 63 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 13 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 14 trang 64 SGK Hình học 10

Bài tập 15 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 16 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 20 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10

Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10

Bài tập 29 trang 67 SGK Hình học 10

Bài tập 30 trang 67 SGK Hình học 10

Bài tập 2.45 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 2.46 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 2.47 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.48 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.49 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.50 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.51 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.52 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.53 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.54 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.55 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.56 trang 104 SBT Hình học 10

Bài tập 2.57 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.58 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.59 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.60 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.61 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.62 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.63 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.64 trang 105 SBT Hình học 10

Bài tập 2.65 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.66 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.67 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.68 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.69 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.70 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.71 trang 106 SBT Hình học 10

Bài tập 2.72 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.73 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.74 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.75 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.76 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.77 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.78 trang 107 SBT Hình học 10

Bài tập 2.79 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.80 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.81 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.82 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.83 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.84 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.85 trang 108 SBT Hình học 10

Bài tập 2.86 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.87 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.88 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.89 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.90 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.91 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.92 trang 109 SBT Hình học 10

Bài tập 2.93 trang 110 SBT Hình học 10

Bài tập 2.94 trang 110 SBT Hình học 10

Bài tập 2.95 trang 110 SBT Hình học 10

Bài tập 2.96 trang 110 SBT Hình học 10

Bài tập 2.97 trang 110 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 69 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 69 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 70 SGK Hình học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF