Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 21 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(AB = 4cm,BC = 7cm,CA = 9cm\). Giá trị của \(\cos A\) là:

A. \(\frac{2}{3}\) 

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{-2}{3}\)  

D. \(\frac{1}{2}\)

Gợi ý trả lời bài 21

Chọn A

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: \(\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}} = \frac{{{9^2} + {4^2} - {7^2}}}{{2.9.4}} = \frac{2}{3}\)

Từ đó ta tính được \({\rm{cosA}} = \frac{2}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Xuan Xuan
  Bài 1.40 (SBT trang 44)

  a) Cho \(A\left(-1;8\right);B\left(1;6\right);C\left(3;4\right)\). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ?

  b) Cho \(A\left(1;1\right);B\left(3;2\right)\) và \(C\left(m+4;2m+1\right)\). Tìm m để 3 điểm A. B. C thẳng hàng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Bài 1.39 (SBT trang 44)

  Xem xét các cặp vectơ sau có cùng phương không ? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng ?

  a) \(\overrightarrow{a}=\left(2;3\right);\overrightarrow{b}=\left(-10;-15\right)\)

  b) \(\overrightarrow{u}=\left(0;7\right);\overrightarrow{v}=\left(0;8\right)\)

  c) \(\overrightarrow{m}=\left(-2;1\right);\overrightarrow{n}=\left(-6;3\right)\)

  d) \(\overrightarrow{c}=\left(3;4\right);\overrightarrow{d}=\left(6;9\right)\)

  e) \(\overrightarrow{e}=\left(0;5\right);\overrightarrow{f}=\left(3;0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời