Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. \(\sin {150^0} =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(\cos {150^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(\tan {150^0} =  - \frac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

D. \(\cot {150^0} = \sqrt 3 \)

Gợi ý trả lời bài 1

Chọn C vì:

Khi \({90^0} < \alpha  < {180^0}\) thì: \(\sin \alpha  \ge 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(\alpha \) đều nhận giá trị âm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Phương Khanh

  ABC có B(-4;1) trọng tâm G(1;1) đth chứa phân giác trong của góc A d:x-y-1=0 tìm tọa độ đỉnh A, C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  giúp mình với

  b1: cho tam giác ABC có AC 5x-y=0, AB 2x-y=0, trung tuyến AD có pt 3x-y=0, lập pt BC biết nó đi qua M(3;9)

  b2: đỉnh của tamgiac vuông cân ABC là A(-1;3), ddg cao BH nằm trên y=x, phân giác trong góc C x+3y+2=0, viết pt các cạnh của tgiac ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời