Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. \(\sin {150^0} =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(\cos {150^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(\tan {150^0} =  - \frac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

D. \(\cot {150^0} = \sqrt 3 \)

Gợi ý trả lời bài 1

Chọn C vì:

Khi \({90^0} < \alpha  < {180^0}\) thì: \(\sin \alpha  \ge 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(\alpha \) đều nhận giá trị âm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly
  Bài 2.28 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm \(A\left(3;4\right);B\left(4;1\right);C\left(2;-3\right);D\left(-1;6\right)\)

  Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây
  Bài 2.27 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm \(A\left(5;5\right);B\left(3;-2\right)\). Một điểm M di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn