ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. \(\sin {150^0} =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(\cos {150^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(\tan {150^0} =  - \frac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

D. \(\cot {150^0} = \sqrt 3 \)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Chọn C vì:

Khi \({90^0} < \alpha  < {180^0}\) thì: \(\sin \alpha  \ge 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(\alpha \) đều nhận giá trị âm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1