AMBIENT

Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\alpha \) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \alpha  < 0\)

B. \(\cos \alpha  > 0\)

C. \(\tan \alpha  < 0\)

D. \(\cot \alpha  > 0\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Chọn C vì:

Khi \({90^0} < \alpha  < {180^0}\) thì: \(\sin \alpha  > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(\alpha \) đều nhận giá trị âm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>