YOMEDIA

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 26 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(A = (10;5),B = (3;2),C = (6; - 5)\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ABC là tam giác đều

B. ABC là tam giác vuông cân tại \(B\)

C. ABC là tam giác vuông cân tại \(A\)

D. ABC là tam giác có góc tù tại \(A\)

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 26

 
 

Chọn B

\(AB = \sqrt {{{(3 - 10)}^2} + {{(2 - 5)}^2}}  = \sqrt {58} \)

\(AC = \sqrt {{{(6 - 10)}^2} + {{( - 5 - 5)}^2}}  = \sqrt {116} \)

\(BC = \sqrt {{{(6 - 3)}^2} + {{( - 5 - 2)}^2}}  = \sqrt {58} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA