ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\vec a\) và \(\vec b\)là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto \(\vec 0\) . Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

A. \(\vec a.\vec b{\rm{  = }}|\vec a|.|\vec b|\) 

B.  \(\vec a.\vec b = 0\)

C. \(\vec a.\vec b =  - 1\)

D. \(\vec a.\vec b =  - |\vec a|.|\vec b|\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 11

 
 

Chọn A vì:

\(\vec a.\vec b = |\vec a|.|\vec b|cos(\vec a,\vec b)\)

Khi \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng hướng thì \((\vec a,\vec b) = {0^0}\)

\(\cos (\vec a,\vec b) = 1 \Rightarrow \vec a.\vec b = |\vec a|.|\bar b|\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1