Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\vec a\) và \(\vec b\)là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto \(\vec 0\) . Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

A. \(\vec a.\vec b{\rm{  = }}|\vec a|.|\vec b|\) 

B.  \(\vec a.\vec b = 0\)

C. \(\vec a.\vec b =  - 1\)

D. \(\vec a.\vec b =  - |\vec a|.|\vec b|\)

Gợi ý trả lời bài 11

Chọn A vì:

\(\vec a.\vec b = |\vec a|.|\vec b|cos(\vec a,\vec b)\)

Khi \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng hướng thì \((\vec a,\vec b) = {0^0}\)

\(\cos (\vec a,\vec b) = 1 \Rightarrow \vec a.\vec b = |\vec a|.|\bar b|\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  Cho A(-3;2) B(2;5) C(0;-3)

  a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A . Từ đó tính diện tích tam giác ABC

  b) Tìm D thuộc truc Ox sao cho A,B,D thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh
  Bài 3.10 (SBT trang 144)

  Tìm góc giữa hai đường thẳng :

  \(d_1:x+2y+4=0\)  và  \(d_2:2x-y+6=0\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời