Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\vec a\) và \(\vec b\)là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto \(\vec 0\) . Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

A. \(\vec a.\vec b{\rm{  = }}|\vec a|.|\vec b|\) 

B.  \(\vec a.\vec b = 0\)

C. \(\vec a.\vec b =  - 1\)

D. \(\vec a.\vec b =  - |\vec a|.|\vec b|\)

Gợi ý trả lời bài 11

Chọn A vì:

\(\vec a.\vec b = |\vec a|.|\vec b|cos(\vec a,\vec b)\)

Khi \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng hướng thì \((\vec a,\vec b) = {0^0}\)

\(\cos (\vec a,\vec b) = 1 \Rightarrow \vec a.\vec b = |\vec a|.|\bar b|\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 1.38 (SBT trang 44)

  Cho \(\overrightarrow{a}=\left(1;-2\right);\overrightarrow{b}=\left(0;3\right)\)

  Tìm tọa độ của các vectơ : \(\overrightarrow{x}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b};\overrightarrow{y}=\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b};\overrightarrow{z}=3\overrightarrow{a}-4\overrightarrow{b}\) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 1.36 (SBT trang 43)

  Viết tọa độ của các vectơ sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{i}+3\overrightarrow{j}\)

  b) \(\overrightarrow{b}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{i}-5\overrightarrow{j}\)

  c) \(\overrightarrow{c}=3\overrightarrow{i}\)

  d) \(\overrightarrow{d}=-2\overrightarrow{j}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn