Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai vecto \(\vec a = (4;3)\) ; và \(\vec b = (1;7)\). Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là:

A. \({90^0}\)

B. \({60^0}\) 

C. \({45^0}\)

D. \({30^0}\)

Gợi ý trả lời bài 23

Chọn C

Sử dụng công thức cosin của hai góc giữa hai vecto:

Với \(\vec a = (4,3)\) ; và \(\vec b = (1,7)\) ; và ta có: 

\(\cos (\vec a,\vec b) = \frac{{{a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}}}{{\sqrt {{a_1}^2 + {a_2}^2} \sqrt {{b_1}^2 + {b_2}^2} }} = \frac{{4.1 + 3.7}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} .\sqrt {{1^2} + {7^2}} }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là: \({45^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn