ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 15 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC có \(BC = a,CA = b,AB = c\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Nếu \({b^2} + {c^2} - {a^2} > 0\) thì góc \(A\) nhọn

B. Nếu \({b^2} + {c^2} - {a^2} > 0\) thì góc \(A\) tù

C. Nếu \({b^2} + {c^2} - {a^2} < 0\) thì góc \(A\) nhọn

D. Nếu \({b^2} + {c^2} - {a^2} > 0\) thì góc \(A\) vuông

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 15

 
 

Chọn A

\(\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\)

Nếu \({b^2} + {c^2} - {a^2} > 0\) thì \(\cos A > 0 \Rightarrow \widehat A < {90^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 15 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1