YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 79 sách GK Hóa lớp 8

Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2lít khí metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện t0 và p

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan.

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Theo phương trình hóa học, ta thấy nếu đốt cháy hết 1 mol phân tử khí CH4 thì phải cần 2 mol phân tử khí O2.

Do đó thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí metan là:

VO2 = 2.2 = 4 lít

Câu b:

Theo phương trình phản ứng, khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan thì cũng sinh ra 0,15 mol khí cacbon đioxit.

Do đó thể tích khí CO2 thu được là:

VCO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu c:

Tỉ khối của khí metan và không khí là:

\({d_{C{H_4}/kk}} = \frac{{{M_{C{H_4}}}}}{{29}} = \frac{{16}}{{29}} \approx 0,55\)

Vậy khí metan nhẹ hơn không khí 0,55 lần

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 79 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON