Tính mMgCl2 thu được khi cho 0,6.1023 nguyên tử Mg tác dụng với 0,25 mol HCl?

bởi thanh hằng 23/04/2019

Cho 0,6.1023 nguyên tử Mg tác dụng với 0,25 mol HCl . Sau phản ứng thu được MgCl2 và bao nhiêu lít Hidro (đktc)

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nMg = \(\dfrac{0,6.10^{23}}{6.10^{23}}=0,1\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  Mg + 2HCl \(->\) MgCl2 + H2 \(\uparrow\)

  0,1mol...................0,1mol....0,1mol

  Theo PTHH ta có : \(nMg=\dfrac{0,1}{1}mol< nHCl=\dfrac{0,25}{2}mol\) => nHCl dư ( tính theo nMg)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}mMgCl2=0,1.95=9,5\left(g\right)\\VH2\left(\text{đ}ktc\right)=0,1.22,4=2,24\left(lit\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Độc Cô 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan