YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 23.2 trang 30 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.2 trang 30 SBT Hóa học 8

Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức hóa học của chúng:

- Hợp chất A: 0,2 mol hợp chất có chứa 4,6g Na và 7,1g Cl.

- Hợp chất B: 0,03 mol hợp chất có chứa 0,36g C và 0,96g O.

- Hợp chất C: 0,02 mol hợp chất có chứa 4,14g Pb và 0,32g O.

- Hợp chất D: 0,04 mol hợp chất có chứa 0,08 mol nguyên tử Fe và 0,12 mol nguyên tử O.

- Hợp chất E: 0,02 mol hợp chất có 0,04 mol nguyên tử Na, 0,02mol nguyên tử C và 0,06 mol nguyên tử O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.2

- Hợp chất A:

nNa = 4,6 : 23 = 0,2 mol

nCl = 7,1 : 35,5 = 0,2 mol

Cứ 0,2 mol hợp chất A có chứa 0,2 mol Na và 0,2 mol Cl.

Suy ra 1 mol hợp chất A có chứa 1 mol Na và 1 mol Cl.

Vậy công thức hóa học đơn giản của A là NaCl.

- Hợp chất B:

nC = 0,36 : 12 = 0,03 mol

nO = 0,96 : 16 = 0,06 mol

Vậy 0,03mol phân tử B có chứa 0,03 mol phân tử C và 0,06 mol nguyên tử O.

Suy ra 1 mol phân tử B có chứa 1 mol nguyên tử C và 2 mol nguyên tử O.

→ Công thức hóa học của B là CO2

- Hợp chất C:

nPb = 4,14 : 207 = 0,02 mol

nO = 0,32 : 16 = 0,02 mol

Vậy 0,02 mol phân tử C có chứa 0,02 mol nguyên tử Pb và 0,02 mol nguyên tử O.

Suy ra 1 mol phân tử C có chứa 1 mol nguyên tử Pb và 1 mol nguyên tử O.

→ Công thức của phân tử C là: PbO.

- Hợp chất D:

Theo đề bài: 0,04 mol phân tử D có 0,08 mol Fe và 3 mol O.

Vậy 1 mol phân tử D có: 2 mol Fe và 0,12 mol O.

→  Công thức hóa học của D là Fe2O3.

- Hợp chất E:

Cho biết: 0,02 mol phân tử E có 0,04 mol Na kết hợp 0,02 mol C và 0,06 mol nguyên tử O.

Vậy 1 mol phân tử E co 2 mol Na kết hợp 1 mol C và 3 mol O.

Công thức hóa học của E là Na2CO3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.2 trang 30 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF