MOBILEAPP

Sam sung's Profile

Sam sung

Sam sung

01/01/1970

Số câu hỏi 1045
Số câu trả lời 150
Điểm 250
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (71)

  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm