YOMEDIA

Sam sung's Profile

Sam sung

Sam sung

10/04/1998

Số câu hỏi 2170
Số câu trả lời 1287
Điểm 1563
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (302)

  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Sam sung: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON