Tính % khối lượng ban đầu biết 5,43g CuO, PbO tác dụng với H2 thu được 0,9g H2O?

bởi Nguyễn Trung Thành 23/04/2019

khử hoàn toàn 5,43g một hỗn hợp gồm CUO và PbO bằng khí H2 thu được 0,9g H2O

a, tính thành phần % theo khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp ban đầu

b, tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp chất rắn thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • CuO +H2 --> Cu +H2O(1)

  PbO +H2 --> Pb +H2O(2)

  a) giả sử nCuO=x(mol)

  nPbO=y(mol)

  => 80x+ 223y=5,43 (I)

  theo (1) : nH2O=nCuO=x(mol)

  theo (2) : nH2O=nPbO=y(mol)

  => 18x+18y=0,9(II)

  từ (I) và (II) ta có :

  80x + 223y=5,43

  18x+18y=0,9

  =>x=0,04(mol) , y=0,01(mol)

  =>mCuO=0,04 .80=3,2(g)

  mPbO=0,01 .223=2,23(g)

  => %mCuO=3,2/5,43 .100=58,93(%)

  %mPbO=100 -58,93=41,07(%)

  b) theo (1)(2) : nH2=nH2O=0,9/18=0,05(mol)

  => mH2=0,1(g)

  ADĐLBTKL ta có :

  mhh sau phản ứng=5,43+0,1 -0,9=4,63(g)

  theo (1) :nCu=nCuO=0,04(mol)

  => %mCu=0,04 .64/4,63 .100=55,29(%)

  %mPbO=100 -55,29=44,71(%)

  bởi phí thị lữ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan