YOMEDIA

Darius Dương's Profile

Darius Dương

Darius Dương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (17)

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Đề thi HKI Cách đây 4 năm

  1. Cho 1,35g hỗn hợp Cu, Mg ,Al tác dụng với HNO3 dư thấy thaots ra 1,12 l hỗn hợp khí NO và NO2 có phân tử lượng trung bình bằng 42,89 đvC . Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra 

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Ai chỉ vs Đề thi Cách đây 4 năm

  Trong 0.5mol phân tử hợp chất A có chứa: 0.5 mol nguyên tử Cu, 0.5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. CTHH của hợp chất A là gì?

   
 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Hỏi bài .... Cách đây 4 năm

  Hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố S có dạng RaSb. Trong 1 phân tử Ráb có 5 nguyên tử và có khối lượng là 150. Xác định tên nguyên tố R và công thức của hợp chất trên.

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Hỏi bài‼‼‼ Cách đây 4 năm

  X là hỗn hợp của N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 6.2. Nung nóng X trong 1 bình kín có xt thu được hỗn hợp khí có dX/H2 là 7.75 . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là ?????

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng Cách đây 4 năm

  Chọn đáp án đúng
  1.The islands are named ............. things around us.
  A.after B.according C.following D.as
  2.There are a lot of ........... in Ha Long Bay
  A.scenery B.mountains C.beautiful caves D.rivers
  Chia tính từ trong ngoặc
  1.We live in a very (noise).......... neighbourhood.
  2.I am (good)............ at English than my sister.
  3.Ho Chi Minh is a (crowd)......... city with more than 3 million people.
  4.The air in this area is (pollute)........... with smoke from factories.
  5.You can enjoy many (act)........... at the Summer Camp.

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Viết bài văn Cách đây 4 năm

  2. Write a letter to a friend about your neighborhood.

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Hơi khó hiểu Cách đây 4 năm

  ___________school fees helps many poor students have more chances to attend university.
  A. Slowing
  B.Reducing
  C. Declining
  D. Dropping

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Dịch hộ mình Cách đây 4 năm

  Sixty percent of wildlife gone since 1970

  Earth is losing wildlife at a faster rate than at any time in history. This is according to the new "Living Planet Report" from the World Wildlife Fund. The report says the global wildlife population shrank by 60 per cent between 1970 and 2014. The WWF warned that: "Earth is losing biodiversity at a rate seen only during mass extinctions." Researchers state that most of the decline in our animal population is because of "exploding human consumption". There are more and more humans on this planet. We are eating more, overfishing, cutting down trees for beef production, consuming more, and using more energy and natural resources. This has resulted in a massive loss of habitat for animals.
  The report estimates that only a quarter of the world's land has been untouched by humans. This means human activity has greatly affected animals on three-quarters of Earth's surface. Researchers tracked more than 4,000 species of mammals, birds, reptiles, fish and amphibians. They say the loss of animal life is worst in South and Central America.

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: Hỏi bài nek Cách đây 4 năm

   

  em hãy trình bày vai trò của tổ chức liên hợp quốc? liên hệ các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam?

 • Darius Dương đã đặt câu hỏi: nữa nek các bạn Cách đây 4 năm

  1 vật rắn làm = chất có trọng lượng riêng: 25000N/m3 được móc vào lực kế rồi nhúng ngập vào nước có trọng lượng riêng 10000N/m3, lực kế chỉ 30N. Nếu ko nhúng vật vào nước thi lực kế chỉ bao nhiêu

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON