YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho điểm A(-1;2;-3), vecto \(\vec{a}=(6;-2;-3)\) và đường thẳng d có phương trình: \(\left\{\begin{matrix} x=1+3t\\ y=-1+2t\\ z=3-5t \end{matrix}\right.\)

a) Viết phương trình mặt phẳng (\(\alpha\)) chứa điểm A và vuông góc với \(\vec a.\)

b) Tìm giao điểm của d và (\(\alpha\)).

c) Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua điểm A, vuông góc với \(\vec{a}\) và cắt đường thẳng d.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận xét:

Trọng tâm của bài 7 chính là ở câu c, câu a và câu b là các bước trong quá trình viết phương trình đường thẳng \(\Delta\).

Như vậy, các em cần ghi nhớ bài 7 để sau này có thể giải được các bài toán viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng dhoặc song song với mặt phẳng (P) (trong bài 7 dữ kiện được thay đổi thành vuông góc với \(\vec{a}\)) và cắt đường thẳng d2, cho trước.

Lời giải:

Câu a:

Mặt phẳng (\(\alpha\)) đi qua A(-1;2;-3) có vecto pháp tuyến \(\vec{n}=\vec{a}=(6;-2;-3)=0\) nên có phương trình là:

\(6(x+1)-2(y-2)-3(z+3)=0\Leftrightarrow 6x-2y+3z+1=0\) (1)

Câu b:

Thay x = 1 + 3t, y = -1 + 2t, z = 3 - 5t vào phương trình (1) ta được:

\(6(1+3t)-2(-1+2t)-3(3-5t)+1=0\Leftrightarrow t=0\)

Khi đó: \(x=1,y=-1,z=3\).

Vậy d cắt (\(\alpha\)) tại điểm M(1;-1;3).

Câu c:

Đường thẳng \(\Delta\) đi qua A vuông góc với giá \(\vec{a}\) và cắt đường thẳng d chính là đường thẳng AM.

\(\Delta\) có vecto chỉ phương là \(\overrightarrow{AM}=(2;-3;6)\)

Phương trình tham số của \(\Delta\) là: \(\left\{\begin{matrix} x=1+2t\\ y=-1-3t\\ z=3+6t \end{matrix}\right.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 92 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 5 trang 92 SGK Hình học 12

Bài tập 6 trang 92 SGK Hình học 12

Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 12

Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 12

Bài tập 10 trang 93 SGK Hình học 12

Bài tập 11 trang 93 SGK Hình học 12

Bài tập 12 trang 93 SGK Hình học 12

Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 12

Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 12

Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 12

Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 12

Bài tập 5 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 6 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 12

Bài tập 11 trang 96 SGK Hình học 12

Bài tập 12 trang 96 SGK Hình học 12

Bài tập 13 trang 96 SGK Hình học 12

Bài tập 14 trang 97 SGK Hình học 12

Bài tập 15 trang 97 SGK Hình học 12

Bài tập 3.46 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.47 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.48 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.49 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.50 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.51 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.52 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.53 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.54 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.56 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.57 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.58 trang 132 SBT Hình học 12

Bài tập 3.59 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.60 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.61 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.62 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.63 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.64 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.65 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 3.66 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 3.67 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 3.68 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 3.69 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 3.70 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 3.71 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 1 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 2 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 3 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 4 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 5 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 7 trang 114 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 8 trang 115 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 9 trang 115 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 10 trang 115 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 11 trang 115 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 12 trang 116 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 13 trang 116 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 14 trang 116 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 15 trang 116 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 16 trang 116 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 17 trang 117 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 18 trang 117 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 19 trang 117 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 20 trang 118 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 21 trang 118 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 22 trang 118 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 23 trang 118 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 24 trang 118 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 25 trang 119 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 26 trang 119 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 27 trang 119 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 28 trang 120 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 29 trang 120 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 30 trang 121 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 31 trang 121 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 32 trang 121 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 33 trang 121 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 34 trang 122 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 35 trang 122 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 36 trang 122 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 37 trang 123 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 38 trang 123 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 39 trang 123 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 40 trang 124 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 41 trang 124 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 42 trang 124 SGK Hình học 12 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF