YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với (ABC) và có SA = a, AB = b và AC = c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C,S có bán kính r bằng

(A) \(\frac{2(a+b+c)}{3}\)                                 (B) \(2\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

(C) \(\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)                          (D) \(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Gọi O là trung điểm của BC ⇒ O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường thẳng \(\Delta\) là trục của đường tròn tâm O.

Gọi I là giao điểm của mặt phẳng trung trực của SA và \(\Delta\). Khi đó I là tâm của mặt cầu đi qua A, B, C, S và r = IA.

Bán kính mặt cầu này là

\(r=IA=\sqrt{OA^2+IO^2} =\sqrt{\left (\frac{BC}{2} \right )^2+\left (\frac{SA}{2} \right )^2}\)

\(= \frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1