YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 90 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 90 sách GK Toán Hình lớp 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

\(d:\left\{\begin{matrix} x=1+at & \\ y=t & \\ z= -1+2t & \end{matrix}\right.\)     \(d':\left\{\begin{matrix} x=1-t' & \\ y=2+2t' & \\ z= 3-t'. & \end{matrix}\right.\) 

 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp:

Hai đường thẳng cắt nhau khi phương trình giao điểm của chúng có một nghiệm.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết bài 4 như sau:

Hai đường thẳng d và d' cắt nhau khi và chỉ khi hệ phương trình sau đây đối với t và t' có nghiệm: \(\left\{\begin{matrix} 1+at=1-t' &(1)\\ t = 2+2t' & (2)\\ -1+2t=3-t' & (3) \end{matrix}\right.\)

Từ hệ (2) và (3) ta suy ra \(\left\{\begin{matrix} t=2\\ t'=0 \end{matrix}\right.\)

Thay các giá trị trên của t và t' vào phương trình (1) ta được: 1 + 2a ⇔ a = 0.

Vậy hai đường thẳng d và d' cắt nhau khi và chỉ khi a = 0.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 89 SGK Hình học 12

Bài tập 3 trang 90 SGK Hình học 12

Bài tập 5 trang 90 SGK Hình học 12

Bài tập 6 trang 90 SGK Hình học 12

Bài tập 7 trang 91 SGK Hình học 12

Bài tập 8 trang 91 SGK Hình học 12

Bài tập 9 trang 91 SGK Hình học 12

Bài tập 10 trang 91 SGK Hình học 12

Bài tập 3.31 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.32 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.33 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.34 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.35 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.36 trang 130 SBT Hình học 12

Bài tập 3.37 trang 130 SBT Hình học 12

Bài tập 3.38 trang 130 SBT Hình học 12

Bài tập 3.39 trang 130 SBT Hình học 12

Bài tập 3.40 trang 130 SBT Hình học 12

Bài tập 3.42 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.43 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.44 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 3.45 trang 131 SBT Hình học 12

Bài tập 24 trang 102 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 25 trang 102 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 26 trang 102 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 27 trang 103 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 28 trang 103 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 29 trang 103 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 30 trang 103 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 31 trang 103 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 32 trang 104 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 33 trang 104 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 34 trang 104 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 35 trang 104 SGK Hình học 12 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON