YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3.39 trang 130 SBT Hình học 12

Giải bài 3.39 tr 130 SBT Hình học 12

Cho hai đường thẳng \({\rm{\Delta }}:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y + 3}}{1} = \frac{{z - 4}}{{ - 2}}\)

                               \({\rm{\Delta '}}:\frac{{x + 2}}{{ - 4}} = \frac{{y - 1}}{{ - 2}} = \frac{{z + 1}}{4}\)

a) Xét vị trí tương đối giữa Δ và Δ′ ;

b) Tính khoảng cách giữa Δ và Δ′.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  Δ đi qua điểm M0(1; -3; 4) và có vecto chỉ phương \(\vec a = (2;1; - 2)\)

Δ′ đi qua điểm M0’ (-2; 1; -1) và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow {a'}  = ( - 4; - 2;4)\)

Ta có \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\overrightarrow {a'}  = 2\vec a}\\
{{M_0} \notin {\rm{\Delta '}}}
\end{array}} \right.\)

Vậy Δ′ song song với Δ.

b) Ta có \(\overrightarrow {{M_0}M_0^\prime }  = ( - 3;4; - 5)\)

           \(\vec a = (2;1; - 2)\)

\(\vec n = \overrightarrow {{M_0}M_0^\prime }  \wedge \vec a = ( - 3; - 16; - 11)\)

\(d({\rm{\Delta }},{\rm{\Delta '}}) = M_0^\prime H = \frac{{|\vec n|}}{{|\vec a|}} = \frac{{\sqrt {9 + 256 + 121} }}{{\sqrt {4 + 1 + 4} }} = \frac{{\sqrt {386} }}{3}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.39 trang 130 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON