YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3.34 trang 129 SBT Hình học 12

Bài tập 3.34 trang 129 SBT Hình học 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song: \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y = at\\
z = 2 - t
\end{array} \right.\) và \(d':\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 1 + 2t'}\\
{y = a + 4t'}\\
{z = 2 - 2t'}
\end{array}} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow {{a_d}}  = (1;a; - 1)\) và \(\overrightarrow {{a_{d'}}}  = (2;4; - 2)\)

         \(d//d' \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a}{4} = \frac{{ - 1}}{{ - 2}} \Rightarrow a = 2\) 

Khi đó M′0(1;2;2) thuộc d’ và M’0 không thuộc d. Vậy d // d’ ⟺ a = 2.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.34 trang 129 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON