YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3.33 trang 129 SBT Hình học 12

Giải bài 3.33 tr 129 SBT Hình học 12

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

a) \(d:\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y - 1}}{2} = \frac{{z + 3}}{3}\) và \(d':\frac{{x - 1}}{3} = \frac{{y - 5}}{2} = \frac{{z - 4}}{2}\)

b) \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = 1 + t\\
z = 2 - t
\end{array} \right.\) và \(d':\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 9 + 2t'}\\
{y = 8 + 2t'}\\
{z = 10 - 2t'}
\end{array}} \right.\)

c) \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x =  - t\\
y = 3t\\
z =  - 1 - 2t
\end{array} \right.\) và \(d':\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{y = 9}\\
{z = 5t'}
\end{array}} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \({\overrightarrow a _d} = \left( {1;2;3} \right)\) và \(\overrightarrow {{a_d}}  = (1;2;3)\)

Suy ra \(\vec n = \overrightarrow {{a_d}}  \wedge \overrightarrow {{a_{d'}}}  = ( - 2;7; - 4)\)

Ta có \({M_0}( - 1;1; - 2) \in d,{M_0}^\prime (1;5;4) \in {\rm{d'}} \Rightarrow \overrightarrow {{M_0}{M_0}^\prime }  = (2;4;6)\)

Ta có \(\vec n.\overrightarrow {{M_0}{M_0}^\prime }  =  - 4 + 28 - 24 = 0\). Vậy đường thẳng d và d’ đồng phẳng và khác phương, nên d và d’ cắt nhau.

b) Ta có \(\overrightarrow {{a_d}}  = (1;1; - 1)\) và \(\overrightarrow {{a_{d'}}}  = \left( {2;2; - 2} \right),{M_0}\left( {0;1;2} \right) \in d\)

Vì \(\left\{ \begin{array}{l}
\overrightarrow {{a_{d'}}}  = 2\overrightarrow {{a_d}} \\
M0 \notin d\prime 
\end{array} \right.\) (tọa độ M0 không thỏa mãn d’) nên hai đường thẳng d và d’ song song.

c) d có vecto chỉ phương \(\overrightarrow {{a_d}}  = ( - 1;3; - 2)\)

d’ có vecto chỉ phương \(\overrightarrow {{a_{d'}}}  = (0;0;5)\)

Gọi \(\vec n = \overrightarrow {{a_d}}  \wedge \overrightarrow {{a_{d'}}}  = (15;5;0) \ne \vec 0\)

Ta có \({M_0}(0;0; - 1) \in d\)

\(M_0^\prime (0;9;0) \in d' \Rightarrow \overrightarrow {{M_0}M_0^\prime }  = (0;9;1),\vec n.\overrightarrow {{M_0}M_0^\prime }  = 45 \ne 0\)

Vậy d và d’ là hai đường thẳng chéo nhau.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.33 trang 129 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON