ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 121 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tìm giới hạn sau:

a)  \(lim\frac{6n - 1}{3n +2}\);

b) \(lim\frac{3n^{2}+n-5}{2n^{2}+1}\);

c)  \(lim\frac{3^{n}+5.4^{n}}{4^{n}+2^{n}}\);

d)  \(lim\frac{\sqrt{9n^{2}-n+1}}{4n -2}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a:

\(lim\frac{6n - 1}{3n +2}= lim\frac{6 - \frac{1}{n}}{3 +\frac{2}{n}}=\frac{6}{n}=2\)

Câu b:

\(lim\frac{3n^{2}+n-5}{2n^{2}+1} =lim\frac{3 +\frac{1}{n}-\frac{5}{n^{2}}}{2+\frac{1}{n^{2}}}=\frac{3}{2}\)

Câu c:

\(lim\frac{{{3^n} + {{5.4}^n}}}{{{4^n} + {2^n}}} = lim\frac{{{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} + 5}}{{1 + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}}} = \frac{5}{1} = 5\)

Câu d:

\(lim\frac{{\sqrt {9{n^2} - n + 1} }}{{4n - 2}} = lim\frac{{n\sqrt {9 - \frac{1}{n} + \frac{1}{{{n^2}}}} }}{{n(4 - \frac{2}{n})}} = lim\frac{{\sqrt {9 - \frac{1}{n} + \frac{1}{{{n^2}}}} }}{{4 - \frac{2}{n}}} = \frac{{\sqrt 9 }}{4} = \frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1