ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 1 Giới hạn của dãy số giải tích 11

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (23 câu):

  • A. \(\frac{1}{n}\)
  • B. \(\frac{1}{{\sqrt n }}\)
  • C. \(\frac{{n + 1}}{n}\)
  • D. \(\frac{{\sin n}}{{\sqrt n }}\)
  • A. \({\left( {\frac{4}{3}} \right)^n}\)
  • B. \({\left( { - \frac{4}{3}} \right)^n}\)
  • C. \({\left( { - \frac{5}{3}} \right)^n}\)
  • D. \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^n}\)
   
   
  • A. \({\left( {0,999} \right)^n}\)
  • B. \({\left( { - 1,01} \right)^n}\)
  • C. \({\left( {1,01} \right)^n}\)
  • D. \({\left( { - 2,001} \right)^n}\)
  • A. \({\left( {0,99} \right)^n}\)
  • B. \({\left( { - 1} \right)^n}\)
  • C. \({\left( { - 0,99} \right)^n}\)
  • D. \({\left( { - 0,89} \right)^n}\)
  • A. \( - \frac{1}{3}\)
  • B. -1
  • C. 0
  • D. \( - \frac{1}{4}\)
 • Câu 6:

  \(\lim \left( {\frac{{3 - 4n}}{{5n}}} \right)\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{3}{5}\)
  • B. \(-\frac{3}{5}\)
  • C. \(\frac{4}{5}\)
  • D. \(-\frac{4}{5}\)
 • Câu 7:

  \(\lim \frac{{{2^n} + {3^n}}}{{{3^n}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{5}{3}\)
 • Câu 8:

  \(\lim \sqrt {4 - \frac{{{\rm{cos}}\,2n}}{n}} \) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. \(\sqrt2\)
  • C. 2
  • D. 4
 • Câu 9:

  \(\lim \frac{{3{n^3} - 2n + 1}}{{4{n^4} + 2n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. \( + \infty \)
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \(\frac{2}{7}\)
 • Câu 10:

  \(\lim \frac{{3{n^4} - 2n + 3}}{{4{n^4} + 2n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. \( + \infty \)
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \(\frac{4}{7}\)
 • Câu 11:

  \(\lim \frac{{2{n^2} - 3{n^4}}}{{4{n^4} + 5n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{3}{4}\)
  • B. 0
  • C. \( \frac{1}{2}\)
  • D. \( \frac{3}{4}\)
 • Câu 12:

  \(\lim \frac{{3{n^4} - 2n + 4}}{{4{n^2} + 2n + 3}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. \( + \infty \)
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \(\frac{4}{3}\)
 • Câu 13:

  \(\lim \left( { - 3{n^3} + 2{n^2} - 5} \right)\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \infty \)
  • B. 0
  • C. 2
  • D. \(+ \infty \)
 • Câu 14:

  \(\lim \frac{{\sqrt {4{n^2} + 5} - \sqrt {n + 4} }}{{2n - 1}}\)có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 15:

  \(\lim \left( {\sqrt {n + 10} - \sqrt n } \right)\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. 10
  • C. \(\sqrt10\)
  • D. 0
 • Câu 16:

  \(\lim \frac{{3 - 2n + 4{n^2}}}{{4{n^2} + 5n - 3}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \(-\frac{4}{3}\)
 • Câu 17:

  Nếu \(\lim {u_n} = L\) thì \(\lim \sqrt {{u_n} + 9} \) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. L + 9
  • B. L + 3
  • C. \(\sqrt {L + 9} \)
  • D. \(\sqrt {L } +3\)
 • Câu 18:

  Nếu \(\lim {u_n} = L\) thì \(\lim \frac{1}{{\sqrt[3]{{{u_n} + 8}}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{1}{{\sqrt L + \sqrt 8 }}\)
  • B. \(\frac{1}{{\sqrt {L + 8} }}\)
  • C. \(\frac{1}{{\sqrt[3]{L} + 2}}\)
  • D. \(\frac{1}{{\sqrt[3]{{L + 8}}}}\)
 • Câu 19:

  \(\lim \frac{{\sqrt {n + 4} }}{{\sqrt n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 20:

  \(\lim \frac{{1 - 2n + 2{n^2}}}{{5{n^2} + 5n - 3}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 0,2
  • C. 0,4
  • D. -0,2
 • Câu 21:

  \(\lim \frac{{{{10}^4}n}}{{{{10}^4} + 2n}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. 10000
  • C. 5000
  • D. 1
 • Câu 22:

  \(\lim \frac{{1 + 2 + 3 + ... + n}}{{2{n^2}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 0,25
  • C. 0,5
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 23:

  \(\lim \frac{{\sqrt[3]{{{n^3} + n}}}}{{6n + 2}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{1}{6}\)
  • B. \(\frac{1}{4}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt[3]{2}}}{6}\)
  • D. 0
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)