ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 134 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 134 SGK Toán 11 NC

Tìm \(\lim u_n\) với:

a) \({u_n} = \frac{{{n^2} - 3n + 5}}{{2{n^2} - 1}}\)

b) \({u_n} = \frac{{ - 2{n^2} + n + 2}}{{3{n^4} + 5}}\)

c) \({u_n} = \frac{{\sqrt {2{n^2} - n} }}{{1 - 3{n^2}}}\)

d) \({u_n} = \frac{{{4^n}}}{{{{2.3}^n} + {4^n}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
\lim {u_n} = \lim \frac{{{n^2}\left( {1 - \frac{3}{n} + \frac{5}{{{n^2}}}} \right)}}{{{n^2}\left( {2 - \frac{1}{{{n^2}}}} \right)}} = \lim \frac{{1 - \frac{3}{n} + \frac{5}{{{n^2}}}}}{{2 - \frac{1}{{{n^2}}}}}\\
 = \frac{{\lim 1 - \lim \frac{3}{n} + \lim \frac{5}{{{n^2}}}}}{{\lim 2 - \lim \frac{1}{{{n^2}}}}} = \frac{{1 - 0 + 0}}{{2 - 0}} = \frac{1}{2}
\end{array}\)

b) Ta có

\(\begin{array}{l}
\lim {u_n} = \lim \frac{{{n^4}\left( {\frac{{ - 2}}{{{n^2}}} + \frac{1}{{{n^3}}} + \frac{2}{{{n^4}}}} \right)}}{{{n^4}\left( {3 + \frac{5}{{{n^4}}}} \right)}}\\
 = \lim \frac{{\frac{{ - 2}}{{{n^2}}} + \frac{1}{{{n^3}}} + \frac{2}{{{n^4}}}}}{{3 + \frac{5}{{{n^4}}}}} = \frac{0}{3} = 0
\end{array}\)

c) Ta có

\(\begin{array}{l}
\lim {u_n} = \lim \frac{{{n^2}\sqrt {\frac{2}{{{n^2}}} - \frac{1}{{{n^3}}}} }}{{{n^2}\left( {\frac{1}{{{n^2}}} - 3} \right)}}\\
 = \lim \frac{{\sqrt {\frac{2}{{{n^2}}} - \frac{1}{{{n^3}}}} }}{{\left( {\frac{1}{{{n^2}}} - 3} \right)}} = \frac{0}{{ - 3}} = 0
\end{array}\)

d) Chia cả tử và mẫu un cho 4n ta được:

\(\lim {u_n} = \lim \frac{1}{{2.{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} + 1}} = 1\)

(vì \(\lim {\left( {\frac{3}{4}} \right)^n} = 0\))

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 134 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF