ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 7 tr 122 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tính các giới hạn sau:

a) \(lim (n^3 + 2n^2 - n + 1)\);

b) \(lim (-n^2 + 5n - 2)\);

c) \(lim(\sqrt{n^{2}-n}-n)\) ;

d) (\(lim(\sqrt{n^{2}-n}+n)\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:

 \(lim (n^3 + 2n^2 - n + 1) = lim \ n^3 (1 + \frac{2}{n}-\frac{1}{n^{2}}+\frac{1}{n^{3}})=+\infty\)

Câu b:

\(lim (-n^2 + 5n - 2) = lim \ n^2 ( -1 + \frac{5}{n}-\frac{2}{n^{2}})=-\infty\)

Câu c:

\(lim (\sqrt{n^2-n}+n)= lim \frac{n^2-n-n^2}{\sqrt{n^2-n }+n}= lim\frac{-n}{\sqrt{n^2-n}+n}\)

\(=-lim\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}+n}=-\frac{1}{2}.\)

Câu d:

\(lim (\sqrt{n^2-n}+n)=lim \ n(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+ 1) = +\infty\) 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1