YOMEDIA

Bài tập 5 trang 65 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 65 sách GK Sinh lớp 12

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a) Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo ra đoạn mARN này.

b) Viết 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên.

c) Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho nuclêôtit thứ 3 là u của mARN được thay bằng G:

5''..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3''

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

d) Cho rằng việc bổ sung thêm 1 nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit thứ 3 và thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

e) Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay thế nuclêôtit hay thêm nuclêôtit)? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) mARN: 5’XAU AAG AAU XUU GX 3'

⇒ Mạch ADN khuôn: 3' GTA TTX TTA GAA XG 5'

b) 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên là: His Liz Asn Lix

c) Đột biến thay thế nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho nuclêôtit thứ 3 là U của mARN được thay bằng G:

5''..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3''

⇒  Trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên là: Glu Liz Asn Liz

d) Bổ sung thêm 1 nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit thứ 3 và thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

⇒ Trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên là: His Glu Glu Ser Lys

e)

 • Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến thêm 1 nuclêôtit trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã
 • Vì ở (c) là đột biến thay thế U bằng G’ ở cođon thứ nhất XAU —> XAG’, nên chịu ảnh hưởng tới 1 axit amin mà nó mã hoá (nghĩa là côđon mã hoá His thành côđon mã hoá Glu), còn ở (d) là đột biến thêm 1 nuclêôtit vào đầu côđon thứ hai, nên từ vị trí này khung đọc dịch đi 1 nuclêôtit nên ảnh hưởng (làm thay đổi) tất cả các côđon từ vị trí thêm và tất cả các axit amin từ đó cũng thay đổi.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 65 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo

  1> Vịt nhà có bộ NST (2n=80) . Có 160 gồm tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh . Số NST cung cấp cho tế bào sinh tinh tạo giao tử so với tế bào sinh trứng là 7680

  a) Tính số hợp tử hình thành . Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 100%

  b) Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng

  2> Một tế bào mầm của thỏ đực nguyên phân một số đợt liên tiếp được môi trường cung cấp 1364NST tạo thành các tế bào sinh trứng , các tế bào này giảm phân tạo trứng

  a) Xác định số hợp tử hình thành. Cho biết bộ NST thỏ (2n=44). Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 25%

  b) Số trứng trực tiếp thụ tinh và tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh .Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho giao phấn giữa 2 cây P thu dc F1 có kgen giống nhau, cho F1 giioa phấn vs cây khác thu dc F2
  1250 cây quả tròn chín sớm
  1255 cây quả tròn chín muộn
  1253 cây quả dài chín chín sớm
  1251 cxaay quả dài chín muộn
  tính trạng hing dạng và tgian chín di truyền độc lâp. quả tròn, chín sớm trội hoàn toàn so với quả dài, chín muộn
  a) lập sơ dồ lai F1 vs các cây khác
  b) suy ra kgen kiểu hình của cặp P mang lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  a.Menđen đã chỉ ra những giả thuyết nào về giao tử thuần khiết trong thí nghiệm của mình? Các giả thuyết đó được sinh học hiện đại xác nhân như thế nào?

  b. Bằng phương pháp nào Moocgen đã phát hiện ra qui luật di truyền liên kết?Ý nghĩa của qui luật di truyền liên kết

  < Các bạn giúp mình với . Tks >

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  1 gen có chiều dài 4080A, số nu loại A chiếm 30% tổng số. Gen trên thực hiện nhân đôi 3 lần. Tất cả các gen con đều thực hiện sao mã để tạo ra mARN. Mỗi phân tử mARN để ribôxôm trượt 2 lượt tạo thành chuỗi polipeptit
  a, Tính số nu và khối lg của gen
  b. Tính số nu từng loại và số LK hidro của gen
  c. XĐ số nu từng loại MT nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen
  d. Tính tổng số axit amin tạo nên từ các chuỗi polipeptit và số phân tử nước đc giải phóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Theo quy luật di truyền của men đen , nếu biết kết quả kiểu hình ở thế hệ lai thì xác định kiểu gen bố mẹ bằng cách nào?

  Mọi người giúp mk ngay vs !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Ở lúa thân cao ( A) thân thấp(a),chín muộn(B), chín sớm(b), hạt dài(D), hạt tròn(d) các gen trội hoàn toàn phân li độc lập. Chó thứ lúa dị hợp về cả 3 tính trạng cao, chín muộn , hạt dài lai với lúa đồng hợp về thân cao, hạt tròn và dị hợp về chín muộn. Không viết sơ đồ lai.

  1)Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1

  2)Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1

  3) Tỉ lệ kiểu gen giống bố và mẹ ở F1

  4)Tỉ lệ kiểu gen khác bố và mẹ ở F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1 gen có số Nu loại X=2/3A. Khi gen đó tự nhân đôi 2 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 1800G

  a) Tính số lượng từng loại Nu của gen

  b) Tính chiều dài theo đơn vị μm

  c) Tính số ribonucleotit mỗi loại của phân tử mARN do gen tổng hợp. Biết rằng phân tử mARN có A=20%, X=30% số ribonucletit của phân tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Khi nghiên cứu kiểu gen của những cơ thể F1 được tạo ra từ phép lai P: AA x aa , người ta thấy có một số thể đột biến có kiểu gen dạng 0a ( 0: không có gen tương ứng) .

  Hãy trình bày các cơ chế có thể dẫn đến các thể đột biens này ở F1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  ở một loài thực vật , gen quy định vị quả và dạng quả cùng nằm trên 1 NST , mỗi gen quy định 1 tihs trạng và nằm trên NST thường . cho 4 cây đều mang tính trạng trội tròn , ngọt lần lượt giao phấn với cây dài , chua được kết quả

  KQ 1 : 1tròn ngọt :1tròn chua

  KQ 2: 1 tròn ngọt: 1 dài,ngọt

  KQ 3: 1tròn ngọt : 1dài chua

  KQ 4: 1tròn chua : 1dài ngọt

  Xác định kết quả của phép lai viết SĐl minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>