YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 37 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU =  phêninalalin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a) Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trên gen đã tổng hợp đoạn pôlipeptit có trật tự sau: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b) Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mARN và đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) Nếu cặp nuclêôtit thứ 10 (X-G) chuyển thành cặp (A-T) thì hậu quả ra sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a: Ta có dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

mARN: UAG - GXX - AAA - GUU - UUG - UAG

\( Đoạn \ gen \begin{cases} mạch \ gốc: \ \ \ \ \ \ \ \ TAX - XGG-TTT-XAA-AAX-ATX \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ || \ || \ ||| \ \ \ \ ||| \ ||| \ ||| \ \ \ || \ || \ || \ \ \ \ \ ||| \ || \ || \ \ \ \ \ || \ || \ ||| \ \ \ \ || \ || \ ||| \\ mạch \ bổ \ sung: ATG-GXX-AAA-GTT-TTG-TAG \end{cases} \)

Câu b: Nếu mất 3 cặp nuclêôtit 7,8,9 thì mARN mất một bộ ba AAA còn lại là:

mARN:                  AUG   -  GXX  - GUU - UUG - UAG

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - valin - lơxin - kết thúc

Câu c: Nếu cặp nuclêôtit thứ 10 \((X \equiv G)\) chuyển thành cặp A = T, ta sẽ có:

mạch gốc: TAX - XGG - TTT - AAA - AAX - ATX

mARN:      AUG - GXX - AAA - UUU - UUG - UAG

chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - phêninalanin - lơxin - kết thúc

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF