ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 38 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:

\(P= \oslash AaBB \times e \tau AAbb\)

Biết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3 còn 2 alen B và b nằm trên cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:

a) Con lai được tự đa bội hóa lên thành 4n

b) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai 3n

c) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai là thể ba nhiễm ở nhiễm sắc thể số 3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Theo đề ra, ta có:

\(P= \oslash AaBB \times e \tau AAbb\)

Gp:           AB, aB     X         Ab

Con lai:     AABb và AaBb

Câu a: Con lai tự đa bội hóa sẽ hình thành:

(2n) AABb → (4n) AAAABBbb

(2n) AaBb → (4n) AAaaBBbb

Câu b: Xảy ra đột biến trong giảm phân:

+ Ở cây \(\oslash\) → giao tử sẽ là 2n (AaBB)

Kết hợp giao tử: 2n (AaBB) kết hợp với n(AB) → Con lai 3n là AAaBBb

+ Ở cây \(e \tau\) → giao tử sẽ là 2n (AAbb)

Kết hợp giao tử: 2n(AAbb) kết hợp với n(AB) → Con lai 3n là AAABbb

                        2n(AAbb) kết hợp với n(aB) → Con lai 3n là AAaBbb

Câu c: Thể ba nhiễm ở NST số 3:

- Đột biến ở cây \(\oslash\):

Kết hợp giao tử: AaB kết hợp với Ab → AAaBb

- Đột biến ở cây \(e \tau\):

Kết hợp giao tử: AAb kết hợp với Ab → AAAbb

                        AAb kết hợp với aB → AAaBb

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 38 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1