ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 64 sách GK Sinh lớp 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA- -XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó:

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Đoạn chuỗi pôlipeptit :Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg

  • mARN 5' AGG GGU UX UUX GUX GAU XGG 3'
  • ADN mạch khuôn 3' TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX 5'
  • Mạch bổ sung 5' AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG 3'

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1