YOMEDIA

Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12

Giải bài 9 tr 66 sách GK Sinh lớp 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội. Ở những loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Khi gây đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a) Xác định kết quả phân li về kiểu gen và kiểu hình ở các phép lai sau:

mẹ Aaaa X bố Aaaa

mẹ AAaa X bố AAaa

b) Hãy cho biết một sổ đặc điểm quan trọng khác nhau ở chuối rừng và chuối nhà.

c) Thử giải thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện chuối nhà.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

 • P: ♀ Aaaa X ♂ Aaaa

Gp: (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa); (\(\frac{1}{2}\)Aa, \(\frac{1}{2}\)aa)

F1: \(\frac{1}{4}AAaa: \frac{2}{4}Aaaa:\frac{1}{4}aaaa\)

Ti lệ phân li kiểu gen: 1 AAaa: 2 Aaaa: 1 aaaa

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 3 cao : 1 thấp

 •  P: ♀ AAaa X  ♂ AAaa

      Gp: (\(\frac{1}{6}\) AA, \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa); (\(\frac{1}{6}\)AA , \(\frac{4}{6}\)Aa, \(\frac{1}{6}\)aa)

F1: 

Tỉ lệ phân li kiểu gen ờ F: 1 AAAA: 8 AAAa: 18 AAaa: 8 Aaaa: 1 aaaa.

Tỉ lệ phân li kiểu hình: 35 cao: 1 thấp.

b) Một số đặc điểm khác nhau cùa chuối rừng và chuối nhà

Đặc điếm

Chuối rừng

Chuối nhà

Lượng ADN

Bình thường

Cao

Tổng hợp chất hữu cơ

Bình thường

Manh

Tế bào

Bình thường

To

Cơ quan sinh dưỡng

Bình thường

To

Phát triển

Bình Ihường

Khoẻ

Khả năng sinh giao tử

Bình thường → có hạt

Không có khả năng sinh giao tử bình thường nên không hạt

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 66 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh

  Bàu 1: Cho 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau, kí hiệu là A, a; B,b;D,d; mỗi cặp gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

  a, Cho cây mang 3 tính trạng trội lai phân tích. Hãy xác định kiểu gen của P

  b, Cho cây có kiểu gen AaBbDd lai với cây có kiểu gen AabbDd tạo F1. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định:

  - Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1?

  - Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1?

  Bài 2: Một gen có 3000 nucleotit. Số lượng nucleotit loại A bằng 10% và loại X bằng 40% tổng số Nu của gen.

  a, Tính chiều dài và số lượng Nu mỗi loại của gen?

  b, Tính số liên kết hidro của gen?

  c, Nếu gen trên đột biến thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X thì chiều dài của gen sẽ thay đổi như thế nào?

  Bài 3: Ở vùng sinh sản, một tế bào mầm sinh dục của gà mái đã nguyên phân liên tiếp một số lần, đồng thời gen A và gen B trong tế bào đó cũng tự nhân đôi một số lần tương ứng. Qúa trình tự nhân đôi của 2 gen đã đòi hỏi môi trường cung cấp 31500 nucleotit. Tổng số nu thuộc gen A và gen B có trong các tế bào con thuộc thế hệ tế bào cuối cùng là 36000 nu. Khi gen A tái bản 1 lần đòi hỏi môi trường cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cung cấp cho gen B tái bản 2 lần.

  a, Xác định số lần nguyên phân của tế bào trên.

  b, Tính chiều dài của mỗi gen

  c, Các tế bào con sinh ra đều phát triển thành các noãn nguyên bào, qua giảm phân tạo ra các trứng. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Tính số tế bào sinh tinh cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Ở cây hoa phấn gen R quy định màu hoa đỏ gen r quy định màu hoa trắng. Cặp ren Rr quy định màu hoa hồng.

  Giải thích sự xuất hiện của kiểu hình màu hoa hồng?

  Cho lai giữa cây hoa phấn màu đỏ với cây hoa phấn màu trắng đc F1. Cho F1 tiếp tục lai vs nhau đc F2.biện luận và lập sơ đồ lai từ P->F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  ở một loài thực vật , cho lai giữa P thuần chủng cây cao- quả vàng với cây thấp - quả đỏ, thu dc F1 . CHO f1 lai với nhau thu dc F2 gồm 4 loại kiểu hình với 3648 cây , trong đócó 2052 cây cao - quả đỏ. Biết mỗi gen quy định một tính trạng
  a) xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của P
  b)không cần viết sơ đồ lai hãy cho biết trong số các cây cao- quả đỏ ở F2 , tỉ lệ cây cao - quả đỏ thuần chủng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho các cây cà chua có kiểu hình thân cao, quả đỏ (có kiểu gen giống nhau) tự thụ phấn,đời con F1 thu được tỉ lệ kiểu hình là 75% cây thân cao, quả đỏ:25% cây thân thấp, quả vàng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  giao phấn giữa 2 cây thuần chủng với nhau thu được F1 đồng loạt giống nhau cho F1 tự thụ phấn thu được F2 137 cây thân cao lá ngắn , 270 thân cao lá dài , 135 cây thấp lá dài

  bt mỗi tính trạng do 1 gen quy định giải thik và lập sơ đồ cho phép lai trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Mạch thứ nhất của gen 1 và gen 2 như sau:

  Gen 1: -A-X-G-G-T-X-X-G-T-A-T-G-

  Gen 2: -A-T-X-A-T-T-G-G-A-T-T-X-

  a.viết mạch đơn thứ 2 của 2 gen trên

  b. cho biết gen nào bền cững hơn? vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho

  một cá thể F1 lai với 3 cơ thể khác:

  a, Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài

  b, Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  c, Với cá thể thứ ba được thế hệ lai, trong đó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui định một tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn.

  Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của ba trường hợp nêu trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Bài 2: Ở 1 lòai thực vật, A cao trội hoàn toàn so với a thấp, B quy định quả ngọt so với b quy định quả chua, D quy định quả đỏ so với d quả xanh.
  Ba gen A,B,D nằm trên 3 cặp NST khác nhau.
  Ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen AaBbDd, cho tự thụ phấn liên tục và ở mỗi thế hệ chỉ chọn lấy cá thể có kiểu hình thân thấp, quả ngọt, màu xanh thì đến thế hệ F5 thì có bao nhiêu % cá thể không thuần chủng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Lai giữa 2P về 1 tính trạng thu được các cây F1 giống nhau. F1 giao phấn thu được F2 có 4 tổ hợp gen.

  Biện luận để xác định kiểu gen của P và của F1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA