YOMEDIA

Bài tập 8 trang 24 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 tr 24 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, hai gen liên kết trên NST 9 là gen xác định hệ nhóm máu ABO với các alen IA, IB, IO và gen NP1 với các alen N xác định móng chân biến dạng và n xác định móng chân bình thường. Người nam có nhóm máu O và đồng hợp về gen xác định móng chân bình thường, người nữ có nhóm máu AB và dị hợp về gen xác định móng chân biến dạng.

a) Xác định kiểu gen của người nam.

b) Vẽ cặp NST số 9 của người nam và chỉ ra sự sắp xếp các alen của hai gen trên.

c) Người nam có thể tạo ra các loại giao tử nào ?

d) Kiểu gen của người nữ là gì?

e) Vẽ cặp NST số 9 của người nữ và chỉ ra sự sắp xếp các alen của hai gen trên.

f) Người nữ có thể tạo ra các loại giao tử kiểu cha mẹ nào (không hoán vị gen)?

g) Người nữ có thể tạo ra các loại giao tử tái tổ hợp nào?

h) Trao đổi chéo có thể ảnh hưởng đến việc tạo giao tử của người nam hay không? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) \(\frac{{{I^o}n}}{{{I^o}n}}\)

b) 

c) Loại giao tử mà người nam có thể tạo ra: \(\underline {{I^0}n} \)

d) Kiểu gen người nữ: \(\frac{{{I^A}N}}{{{I^B}n}}\) hoặc \(\frac{{{I^A}n}}{{{I^B}N}}\)

e)  hoặc 

f) Người nữ có thể tạo ra 2 loại giao tử kiểu cha mẹ : IAN, IBn hoặc IAn , IBN

g) Người nữ có thể tạo ra 2 loại giao tử tái tổ hợp : IAn,  IBN hoặc IAN ; IBn

h) Trao đổi chéo không ảnh hưởng đến việc tạo giao tử của người nam vì nó là thể đồng hợp về cả 2 gen.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 24 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA