YOMEDIA

Bài tập 4 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 26 sách BT Sinh lớp 12

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

  • Nhóm máu A do alen IAIA quy định.
  • Nhóm máu B do alen IBIB quy định.
  • Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen IOIO 
  • Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAI

Các alen Ivà IBIB là đồng trội và trội hoàn toàn so với IOIO .

a) Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định hệ nhóm máu này?

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào?

c) Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB và O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Trong một quần thể thì có 6 kiểu gen: IAIA; IAIO; IAIB; IBIB; IBIO; IOIO

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, IAI× IOIO→ IAI: IBIO  vậy họ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B.

c) Để ở đời con có đủ 4 nhóm máu: A, B, O, AB thì bố mẹ phải có kiểu gen: IBI× IAI→ IAIO; IAIB; IBIO; IOIO

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA