ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 26 sách BT Sinh lớp 12

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

 • Nhóm máu A do alen IAIA quy định.
 • Nhóm máu B do alen IBIB quy định.
 • Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen IOIO 
 • Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAI

Các alen Ivà IBIB là đồng trội và trội hoàn toàn so với IOIO .

a) Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định hệ nhóm máu này?

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào?

c) Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB và O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

a) Trong một quần thể thì có 6 kiểu gen: IAIA; IAIO; IAIB; IBIB; IBIO; IOIO

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, IAI× IOIO→ IAI: IBIO  vậy họ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B.

c) Để ở đời con có đủ 4 nhóm máu: A, B, O, AB thì bố mẹ phải có kiểu gen: IBI× IAI→ IAIO; IAIB; IBIO; IOIO

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Hải Yến

  1 gen có chiều dài 5100A trong đó số Nu A chiếm 1/5 số Nu của gen.Trên mARN do gen tổng hợp có số Nu loại A =120,X=240 .Hãy xác định

  a. Số Nu mỗi loại của gen

  Số Nu mỗi loại của mARN

  b. Số axit amin môi trường nội bào cần cung cấp.Nếu gen tự nhân đôi ,mỗi gen con sao mã 3 lần trên mỗi pt có 3 riboxom trượt qua 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  Ở đậu Hà Lan khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, F1 xuất hiện cây hoa trắng. Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, gen nằm trên NST thường không xảy ra đột biến.

  a)Hãy biện luận và viết sơ đồ lai

  b)Nếu các cây hoa đỏ F1 tiếp tục tự thụ phấn thì sẽ ntn ?

  c)Nếu cho các cây hoa đỏ F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thì F2 sẽ ntn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  sinh 9 bồi dưỡng nè làm để chuẩn bị cho cuộc thi bn Đức Minh

  : a. Mặc dù có những sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tế bào giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, nhưng các nhà khoa học vẫn cho rằng chúng có cùng một tổ tiên chung. Dựa vào cấu trúc tế bào, hãy chứng minh điều đó.

  b. Giải thích cơ chế dẫn đến bệnh rối loạn chuyển hóa ở sinh vật.

  c. đậu Hà Lan 2n = 14. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường, không có hiện tượng trao đổi đoạn. Hãy xác định số loại hợp tử tối đa được tạo ra chứa 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ông nội” và 3 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “bà ngoại”? Tỉ lệ phần trăm các loại hợp tử này?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  giúp với ạ!!!

  1 gen có chiếu dài 204 nanomet.Mạch đơn thứ nhất của gen có tỉ lệ giữa các nu như sau: T1/A1=1/3 ; X1/G1=7/9 ; T1/X1=1/7 .Hãy tính:

  a.Tỉ lệ và số lượng từng loại Nu trong mỗi mạch đơn của gen.

  b.Tỉ lệ và số lượng từng loại Nu của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
  A. P: BB x bb

  B. P:BB x BB

  C. P: Bb x bb

  D. P: bb x bb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Ở 1 loài thực vật phép lai: P: AaBbdd lai aaBbDd thu được F1. Biết rằng mỗi gen qui định 1 tính trạng , gen trội hoàn toàn các gen nằm trên các NST thường khác nhau . Tính xác suất xuất hiện cá thể F1 có kiểu hình lặn ít nhất về 2 tính trạng trong số 3 tính trạng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cau 1: ,Ở một loài thực vật cho những cây hoa đỏ giao phấn tự do với nhau được F1, thống kê kết quả của cả quần thể có tỉ lệ 15 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Biết rằng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Hãy xác định kiểu gen của các cây hoa đỏ ở thế hệ P và viết sơ đồ lai.

  Cau 2: ë thùc vËt, gen A quy ®Þnh hoa ®á tréi hoµn toµn so víi gen a quy ®Þnh hoa tr¾ng.Ng­êi ta lai hai thø hoa ®á vµ hoa tr¾ng víi nhau thu ®­îc F1 cã 505 c©y hoa ®á vµ 500 c©y hoa tr¾ng .Cho c¸c c¸ thÓ F1 lai víi nhau ®­îc F2 thèng kª kÕt qu¶ cña c¶ quÇn thÓ cã tØ lÖ 9 hoa tr¾ng : 7 hoa ®á.

  a) biÖn luËn vµ viÕt s¬ ®å lai tõ P ®Õn F2 .

  b) muèn x¸c ®Þnh kiÓu gen cña b¾t k× c©y hoa ®á nµo ë F2 th× ph¶i thùc hiÖn phÐp lai nµo

  Câu 3: ë thùc vËt, gen A quy ®Þnh hoa ®á tréi hoµn toµn so víi gen a quy ®Þnh hoa tr¾ng. trong phép lai giữa hai cây đều có hoa đỏ người ta thu đc 1000 cây trong đó có 248 cây hoa trắng.

  a.Hãy giải thích kết quả thí nghiệm và viết sơ đồ lai từ p đên F1.

  b.Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng ở F1 và F2 (5 đỏ: 3 trắng)

  Câu 4: Ở một loài thực vật, Tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với quả dài. Gen quy định nằm trên NST thường. Lai 2 cây quả tròn thu được 100% cay qua tròn. Cho các cây F1 lai với nhau thu được F2 trong đó xuất hịên kiểu hình quả dài.

  a.Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

  b. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy
  • Ở trâu cho biết A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Trâu đực đen giao phối với trâu cái đen sinh nghé thứ nhất là đực đen, nghé thứ hai là cái trắng. Hãy xác định kiểu gen của các trâu, nghé nói trên.<3
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong cấu trúc phân tử và quá trình nhân đôi ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  ở cà chua 2 tính trạng thân cao quả đỏ trội hoàn toàn so với thân thấp quả vàng , 2 tính trạng di truyền độc lập với nhau

  a.Hãy biện luận và viết sơ đồ lai khi cho cây thân cao quả vàng giao phấn với cây thân thấp quả đỏ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Cơ thể có kiểu gen Aa DE/de phát sinh giao tử với tần số hoán vị gen là 20% thì tỉ lệ giao tử A DE là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1