YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xác định quan niệm sai về phủ định biện chứng.

  • A.
   Phủ định có tính kế thừa.
  • B.
   Phủ định là chấm dứt sự phát triển.
  • C.
   Phủ định đồng thời cũng là khẳng định.
  • D. Phủ định có tính khách quan phổ biến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA