YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo triết học MácLênin vật chất là

  • A. Toàn bộ thế giới quanh ta
  • B. Toàn bộ thế giới khách quan
  • C. Là sự khái quát trong quá trình nhận thức của con người đối với thế giới khách quan 
  • D.  Là hình thức phản ánh đối lập với thế giới vật chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA