RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Phủ định biện chứng là:

  • A. Sự thay thế cái cũ bằng cái mới
  • B. Phủ định làm cho sự vật vận động thụt lùi, đi xuống, tan rã, nó không tạo điều kiện cho sự phát triển
  • C. Sự phủ định có kế thừa và tạo điều kiện cho phát triển 
  • D. Tất cả các câu đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>