YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  • A. Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất
  • B. Ý thức là sự phản ánh nguyên xi hiện thực khách quan
  • C. Ý thức là sự phản ánh năng động, sang tạo hiện thực khách quan 
  • D. Cả a, b, c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA