YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là:

  • A. Hình ảnh của thế giới khách quan
  • B. Hình ảnh phản ánh sự vận động và phát triển của thế giới khách quan
  • C. Là một phần chức năng của bộ óc con người
  • D. Là hình ảnh phản ánh sáng tạo lại hiện thức khách quan 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA