RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải?

  • A. Cơ học
  • B. Lý học
  • C. Hóa học
  • D. Xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>