YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.

  • A. Vận động, không gian, thời gian là sản phẩm do ý chí con người tạo ra, do đó nó không phải là vật chất.
  • B. Vận động, không gian, thời gian không có tính vật chất.
  • C.  Vận động, không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất. 
  • D. Cả a, b, c đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA