MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào? 

  • A. Độ
  • B.  Nhảy vọt 
  • C.  Điểm nút
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA