YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm: "Bản chất của thế giới là ý thức" là quan điểm của trường phái triết học nào? 

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C. Nhị nguyên
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA