YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là: 

  • A.  Lao động
  • B. Lao động và ngôn ngữ
  • C. Ngôn ngữ
  • D. Cả a, b, c đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA