• Câu hỏi:

  Phạm trù dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với cái khác:

  • A. Chất
  • B. Lượng
  • C. Vận động
  • D. Độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC