• Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở...

  • A. Tính vật chất
  • B. Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội
  • C. Tính khách quan
  • D. Tính hiện thực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC