YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo chủ nghĩa MácLênin, phát triển là:

  • A. Khuynh hướng chung của sự vận động của sự vật và hiện tượng 
  • B. Sự thay đổi về lượng trong quá trình vận động của vật chất
  • C. Sự thay đổi về chất trong quá trình vận động của vật chất 
  • D.  Vận động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA