YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội là:

  • A. Diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên 
  • B. Diễn ra tự giác qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên
  • C.  Diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng siêu nhiên
  • D. Hình thành và tác động thông qua hoạt động của con người nhưng không phụ thuộc vào ý thức của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA