ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào nói lên mối lien hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các nhân tố, các thuộc tính, các mặt trong cùng một sự vật và hiện tượng:

  • A.  Quy luật 
  • B. Vận động
  • C. Phát triển
  • D. Mặt đối lập 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE