ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường?

  • A.  Cơ học 
  • B. Lý học
  • C. Xã hội
  • D. Sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE