YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?

  • A.  Duy vật biện chứng
  • B.  Duy vật siêu hình
  • C. Duy tâm khách quan 
  • D. Nhị nguyên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA